Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. DDental streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert.  In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Uw patiëntendossier

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in een dossier vastleggen. Het patiëntendossier bevat basisgegevens zoals;

 • Persoonsgegevens (NAW gegevens, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand;
 • Aantekeningen over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • De naam uw zorgverzekeraar.

De gegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • Het doorverwijzen naar een specialist;
 • Het behandelen van klachten;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Het generen van statistieken
 • Het personeelsonderwijs
 • Intercollegiale toetsing en teamoverleg

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Bij beëindiging van de behandelrelatie dragen we het patiëntendossier, op uw verzoek over aan de nieuwe tandarts of aan uzelf indien de nieuwe tandarts nog niet bekend is

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij onze website beveiligd met een slotje. Dit betekent dat uw gegevens, die u verstuurd via het contactformulier, versleuteld en beschermd naar ons worden verstuurd waardoor deze niet door derden gestolen kunnen worden.

Toegang tot uw dossier

De gegevens in uw patiëntendossier zijn in te zien door medewerkers die daartoe bevoegd zijn op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens mogen gebruikt worden voor diagnostiek, behandeling en nazorg. Omdat u instemt met een behandeling bij het team van Ddental gaan wij er vanuit dat u ook akkoord gaat met de onderlinge uitwisseling van gegevens aan andere hulpverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, mocht dat nodig zijn.

Inzage, aanpassing of vernietiging

Het patiëntendossier is eigendom van de praktijk. Vanzelfsprekend heeft u recht op inzage en op een afschrift van uw dossier. Daarnaast heeft u ook recht op rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Tevens staat het u vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Jolanda Broere
DDental Praktijk Rugge
Frank van Borselenstraat 15
3232 VM Brielle
telefoonnummer: 0181- 413364
info@ddental.nl